top of page

Ari është para...

çdo gjë tjetër është kredi
JP Morgan

Rregulloret për pjesëmarrje në Anketë

"ARË"

në stendat e lëvizshme të MYSBC.CH SA

 

1. Ky konkurs organizohet nga mysbc.ch SA CH-6528 Camorino.

2. Qëllimi i tij është të shpërblejë anëtarët që vihen në dispozicion për pjesëmarrje në anketë në stendat e organizuara nga mysbc.ch SA.

3. Çdokush mund të marrë pjesë në anketë, "duke përjashtuar punonjësit dhe familjet e tyre“, kërkesa për pjesëmarrje mund të bëhet vetëm në stendat e autorizuara të mysbc.ch SA dhe vetëm për ata që plotësojnë të gjitha fushat e kërkuara në sondazh.

4. Çmimi i konkursit është një shufër ari 24 K, pastërti 999,9%, me peshë 10g, e blerë nga RESONOR SA Lugano dhe e vënë në dispozicion për nxjerrje dhe dorëzim nga MYSBC.CH SA Camorino.

5. Shorti është caktuar për datën 09.07.2021, kjo datë mund të parashikohet dhe/ose të shtyhet, në hipotezën e largët që kjo të ndodhë, data e re do të publikohet në faqen mysbc në të njëjtën rregullore dhe shumë përpara.

6. Konkursi është falas, pjesëmarrësi nuk merr përsipër asnjë angazhim, përveç atyre të përcaktuara në pikat 8. dhe 9. të rregullave të shortit.

7. Çdo pjesëmarrës mund të kërkojë gjithashtu të marrë pjesë në aktivitetin e tërheqjes, duke dërguar një kërkesë "online" në mysbc shumë më parë (të paktën 30 ditë para hedhjes së shortit, për të përshtatur hapësirat me numrin e të pranishmëve dhe në përputhje me rregullat e kërkesave ligjore në nivel shëndetësor)

8. Pjesëmarrësi që do të hidhet në short do të ftohet, (përmes kontaktit telefonik), të marrë çmimin në zyrat e MYSBC.CH SA në Camorino, Centro ala Monda 1, 6528 Camorino.

9. Pjesëmarrësi i shpërblyer do të lejojë MYSBC.CH SA (me lëshim) të regjistrojë video dhe të zbulojë dorëzimin e çmimit për qëllime reklamimi.

bottom of page