top of page

KUSHTET E PËRDORIMIT TË SIT

 

PREZANTIMI

 

Ky dokument rregullon përdorimin e faqes dhe burimet e lidhura me të, duke përfshirë mediat sociale (në tekstin e mëtejmë "Sajti"). Paragrafët A dhe B specifikojnë pronësinë e sitit, koordinatat për komunikimet dhe përshkruajnë mekanizmin e pranimit dhe rishikimit të këtij dokumenti. Kushtet për aksesin dhe përdorimin e Faqes dhe funksionet e tij përshkruhen në paragrafin C. Së fundi, paragrafi D rregullon ligjin material të zbatueshëm për marrëdhëniet juridike ndërmjet palëve dhe krijon gjykatën kompetente në rast të një mosmarrëveshjeje në lidhje me këtë marrëdhënie. Politika për përpunimin e të dhënave personale dhe cookies në lidhje me Faqen, me informacionin pasues për përdoruesit, përshkruhet në një dokument të veçantë, i aksesueshëm në këtë lidhje. E njëjta gjë kuptohet këtu e riprodhuar dhe e integruar plotësisht.  

 

A. PRONAR I SIT DHE KOMUNIKACIONI

Faqja është në pronësi të mysbc.ch SA, nëpërmjet alla Monda 1, CH-6528 Camorino. Të gjitha komunikimet duhet të jenë me shkrim dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të vlefshme dhe efektive me marrjen e të njëjtit, nëse janë bërë me postë të zakonshme, përkatësisht në momentin e dërgimit të konfirmimit të leximit, nëse bëhet me e-mail.

 

KONTAKTET: mysbc.ch SA, via alla Monda 1, CH-6528 Camorino,   info@mysbc.ch_cc781905-5cde-3194-bb3_ccf350-13-13-03-04-03-04

 

B. PRANIMI DHE MODIFIKIMI I TERMAVE DHE KUSHTEVE

Duke përdorur sitin, përdoruesi pranon termat dhe kushtet në fuqi në momentin e aksesit. Versioni aktual mund të shihet duke klikuar në lidhjen e duhur në fund të faqes. Është përgjegjësi e përdoruesit që të kontrollojë me kujdes statusin e termave dhe kushteve përpara se të hyjë në Faqe, pasi e drejta e pronarit për të përditësuar këtë dokument është i rezervuar në çdo kohë dhe sipas gjykimit të tij, veçanërisht sipas evolucionit të ligjit në fuqi, funksionaliteteve, si dhe shërbimeve dhe produkteve të vëna në dispozicion të përdoruesit.  

 

C. KUSHTET E PËRDORIMIT TË SIT

Shërbimet e kryera pa pagesë dhe thjesht për qëllime informative Sajti vë në dispozicion të vizitorëve informacion të përgjithshëm pa pagesë, veçanërisht mbi profilin dhe aktivitetet e Pronarit të Faqes, lajmet në lidhje me sigurimet, si dhe në lidhje me shërbimet e ofruara për klientët. Në lidhje me buletinin, mysbc.ch SA do t'u ofrojë Përdoruesve shërbimin derisa të anulohet pëlqimi i marrësit. Pronari i faqes rezervon të drejtën të pezullojë, modifikojë ose ndërpresë, në çdo kohë, pa paralajmërim dhe në bazë të diskrecionit, disponueshmërinë e informacionit dhe shërbimeve online, duke përfshirë buletinin. Informacioni i publikuar në sit dhe/ose nëpërmjet burimeve të lidhura (për shembull: buletinet, mediat sociale, lidhjet me faqet e palëve të treta, etj.), veçanërisht të një natyre sigurimi, synohen të sigurohen pa garanci për plotësinë dhe / ose saktësi për përdorim, thjesht tregues dhe për këtë arsye jo detyruese. Ky informacion nuk mund të zëvendësojë në asnjë mënyrë këshillën e një specialisti.  

 

PRONËSIA INTELEKTUALE, POLITIKA MBI LIDHJET E HIPERTEKSTIT

Pronari i faqes mban pronësinë intelektuale të plotë dhe ekskluzive në sajt dhe burimet përkatëse, grafikët e saj, bazat e të dhënave dhe përmbajtjen e saj, si dhe mbi shenjat dhe emërtimet e mbrojtura me ligj, si dhe markat e regjistruara tregtare (nëse tregohet) dhe jo . Çdo përdorim nga palët e treta i pambështetur nga një licencë përdorimi ligjore ose kontraktuale, në rastin e fundit në formë të shkruar, është i paligjshëm dhe i nënshtrohet ndjekjes civile dhe penale. Pronari i faqes autorizon, duke rezervuar të drejtën e revokimit në çdo kohë, lidhjet e hipertekstit të drejtuara në faqen kryesore të faqes, me kusht që këto lidhje të mos jenë në asnjë mënyrë të dëmshme për imazhin e faqes dhe/ose pronarin e siti dhe/ose organet e tij, menaxherët dhe punonjësit. Lidhjet e hipertekstit në faqet e brendshme të sitit dhe përfshirja e pjesshme ose e plotë e përmbajtjes së sitit në sajte të tjera ose burime online dhe/ose offline janë të ndaluara.  

 

PËRMBAJTJA DHE SHËRBIMET E PALËS SË TRETË, LIDHJET E JASHTME ME Sajtin

Sajti integron lidhje me faqet, burimet dhe shërbimet online jashtë domenit të tij, për shembull për të marrë të dhëna në kohë reale dhe për të shfaqur informacione (për shembull, lajme dhe video). Sajti nuk ka kontroll mbi këto faqe dhe burime, veçanërisht nga pikëpamja e sigurisë, cilësisë së informacionit të marrë dhe mbrojtjes së të dhënave, kështu që ne refuzojmë të gjithë përgjegjësinë për çdo keqfunksionim, mosdisponueshmëri, dëmtim ose humbje që rrjedh nga përdorimi i / nga mbështetja në çdo përmbajtje, mall dhe / ose shërbim nga burime të palëve të treta ose të disponueshme në sajte dhe burime jashtë domenit të vetë sajtit.  

 

Sjellja e përdoruesit

Përdoruesi merr përsipër të përdorë faqen (dhe burimet përkatëse: e-mail, telefon, media sociale, buletin etj.) në mënyrë të ligjshme, duke respektuar të drejtat e mysbc.ch SA dhe palëve të treta dhe në përputhje me këtë dokument . Në veçanti, përdoruesi merr përsipër: të përmbahet nga shpërndarja dhe shpërndarja palëve të treta të përmbajtjes së Faqes ose të çdo materiali të transmetuar nga mysbc.ch (përfshirë: korrespondencën me e-mail, formularët kontraktualë, mendimet dhe rekomandimet) pa shkruar paraprakisht autorizim nga pronari i faqes; të komunikojë të dhënat personale përmes platformës së TI-së vetëm me pëlqimin paraprak dhe të shprehur të personave të interesuar, pasi t'i ketë informuar plotësisht për përpunimin e të dhënave personale të lidhura; të komunikojë të dhëna dhe informacione të përditësuara dhe të vërteta; mos transmetoni asnjë përmbajtje që është e paligjshme, ngacmuese, fyese, diskriminuese, kërcënuese, e dëmshme, vulgare ose ndryshe e papërshtatshme; për të mos përdorur faqen (dhe burimet përkatëse) dhe informacionin e përfshirë në të për të kryer veprime të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme të të drejtave të palëve të treta, duke përfshirë të drejtën e autorit dhe të drejtat e personalitetit; sigurohuni që pajisjet kompjuterike të përdorura të jenë të mbrojtura (për shembull nga antivirus dhe firewall) dhe pa elementë keqdashës (të tilla si malware, viruse, trojans); për të mos përdorur mjete të çfarëdo lloji, duke përfshirë softuerin, për të ndërhyrë ose për të penguar përdorimin e shërbimeve nga  Përdoruesi merr përsipër të mbajë të padëmshme dhe të dëmshpërblyer pronari i faqes dhe/ose organet e tij, menaxherët dhe punonjësit nga çdo dëm dhe/ose paragjykim dhe/ose humbje fitimesh, qoftë ekonomike apo morale, që rrjedhin nga përdorimi i paligjshëm dhe/ose jo në përputhje me këto direktiva të faqes dhe informacione dhe burime të lidhura.  

 

PËRJASHTIMI I PËRDORUESVE

Pronari i faqes rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij, të kufizojë përdoruesit, pjesërisht ose plotësisht, aksesin dhe/ose përdorimin e sajtit dhe informacionit dhe burimeve të lidhura me të, veçanërisht kur ka indikacione për aktivitete ose sjellje të mundshme. që nuk përputhen me këtë dokument.  

 

NDËRPRERJE E SHËRBIMIT / KUFIZIM I PËRGJEGJËSISË

Çdo përgjegjësi e pronarit të faqes përjashtohet në rast të mosfunksionimit ose mosdisponueshmërisë së faqes dhe burimeve të lidhura me të për shkak të ngjarjeve të jashtme (për shembull: ndërprerje në rrjetin e internetit, keqfunksionime të pajisjeve të përdoruesit, sulme kompjuterike, ndërprerje etj. ) ose në kontekstin e mirëmbajtjes së zakonshme ose të jashtëzakonshme të Faqes.Në rast urgjence gjatë periudhave të padisponueshmërisë së përkohshme të Faqes, Përdoruesi mund të kontaktojë Pronarin e faqes me telefon ose me e-mail.  

 

D. LIGJI DHE JURIDIKSIONI NË FUQI

Marrëdhënia juridike midis përdoruesit dhe pronarit të faqes në lidhje me aksesin dhe përdorimin e sajtit (dhe burimeve përkatëse) rregullohet nga ligji material zviceran, duke përjashtuar rregullat e së drejtës ndërkombëtare private. Palët zgjedhin gjyqtarin e zakonshëm në selinë e pronarit të sitit si gjykatën kompetente ekskluzive në rast të një mosmarrëveshjeje që lind ose thjesht lidhet me përdorimin e faqes (dhe burimeve të lidhura), duke rezervuar çdo rregull të detyrueshëm që imponon një forum të ndryshëm. Pronari i faqes rezervon të drejtën të ankohet tek gjyqtari kompetent në selinë, degën ose shtëpinë e përdoruesit.

 

Data e hyrjes në fuqi: 28.03.2020

bottom of page